Návštěvní řád

zámeckého parku zámku Ratibořice

Národní památkový ústav,

územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
zámeckého parku a zahrad ve správě Státního zámku RATIBOŘICE národní kulturní památka Babiččino údolí
 
Zámecký park a zahrady v Ratibořicích  jsou součástí národní kulturní památky, chráněné dle  zákona  č. 20 / 87  Sb.  o  státní  památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Park a zahrady především uchovávají některé přírodovědné a historické hodnoty, návštěvníkům slouží k odpočinku a jako zdroj poučení.
 
Článek 1 NÁVŠTĚVNÍ DOBA

1. Návštěvní doba je celoročně.  Je vyznačena na vstupních branách a je pohyblivá podle ročních období.  Informace o otevírací době jsou poblíž vstupů do parku a zahrad. 
2.  V nepříznivém počasí – intenzívních a silných deštích, při větrném počasí a námraze a po setmění mohou být park i zahrady z bezpečnostních důvodů veřejnosti uzavřeny.
3.   Návštěvní dobu může správa zámku aktuálně upravit podle provozní situace.     

Článek 2 VSTUPNÉ

1. Za vstup do zámeckého parku a zahrad se platí vstupné, pokud je uvedeno a zveřejněno u vstupů do prostoru. Výše vstupného a rozsah poskytovaných slev i příplatků je stanoven cenovým výměrem, který je k nahlédnutí v pokladně zámku a v kanceláři správy zámku. Vstupné se vybírá pouze v hotovosti.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). Je povinen ji uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit.
3. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě. Zakoupenou vstupenku již nelze vrátit. Roční permanentní vstupenka platí po celý kalendářní rok.
4. Každý návštěvník i ten, který se odvolává na to, že jde navštívit jen  kulturní akci v parku nebo zámek, je povinen si zakoupit vstupenku. Toto platí v době, kdy je vstupné vybíráno.
5.  Děti do 6 let a zaměstnanci Národního památkového ústavu po předložení průkazů mají vstup zdarma.
 
Článek 3  ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU 

1. Děti ve věku do 10 let mají do zpřístupněných částí parku povolen vstup jen  v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování.
2. Odpovědnost Národního památkového ústavu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
3. Prohlídka i pobyt v parku a v zahradách je individuální.
4. Během návštěvy parku a zahrad vyzýváme návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, popřípadě jiným rizikům, které odpovídají historické a přírodní podstatě areálu. Rovněž prosíme návštěvníky, aby dbali na svoji bezpečnost a v nejvyšší míře na bezpečnost svých dětí. 
5. V areálu je fotografování a filmování pro osobní potřebu povoleno.
6. V areálu je zakázáno pořizování záznamů pomocí dronů.
7. Je zakázáno fotografie, video či jinou dokumentaci pořízenou v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům, dále ji šířit a publikovat v tištěných i elektronických médiích bez výslovného povolení Národního památkového ústavu.
8. Osobě, která poškodí, zničí, nebo znehodnotí národní kulturní památku, bude uložena pokuta až do výše 4 000 000 Kč dle §35 a §39 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 
Článek 4. OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků parku a zahrad, vydaných v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany.  Při neuposlechnutí mohou být vykázáni a jejich povinností je park nebo zahradu neprodleně opustit.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití drogy je přístup do parku a zahrad zakázán.
3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat sbírky i jiný státní majetek v areálu objektu.  Dále je zakázáno: a) psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat, b) vstupovat na trávníky a mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové chodníky, kouřit v lesních porostech, poškozovat a přenášet mobiliář zahrady, trhat květiny, otrhávat květy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech, přelézat a podlézat plot, lovit zvěř, ptactvo a ryby, jakkoli poškozovat rostliny v celém areálu,  c) je zakázáno poškozovat klece a voliéry, dráždit, honit a krmit zvířata a okrasnou drůbež, d) házet předměty do kašen, tábořit v areálu objektu, manipulovat s otevřeným ohněm apod., e) odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše, f)   zajíždět a parkovat s motorovými vozidly v praku a zahradách, jezdit na kole po parku a opírat jej kdekoli o fasádu, jízdní kola mohou návštěvníci uložit v instalovaných stojanech nebo na jiných k tomu určených místech, g)  nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata, h)  koupat se ve vodních nádržích, sáňkovat a lyžovat, i)  jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost.
4.  Konání jakýchkoliv akcí v areálu parku a zahrad povoluje pouze správa zámku.       Pořadatel akce je pak povinen řídit se pokyny, které mu správa zámku vydá k pořádané akci. Při nesplnění této povinnosti může správa zámku akci zrušit.
5.   Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě       zámku.
6.  Protože areál NKP je významnou historickou památkou s charakteristickými,        zejména stavebními úpravami a omezeními, která odpovídají době jejího vzniku a        která nelze odstranit, jsou návštěvníci povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti       vlastní i bezpečnosti dětí, za které odpovídají. 
 
Článek 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Správa SZ Ratibořice nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost návštěvníků a případné poškození a ztráty jejich osobního majetku. 
2. Přístup do uzavřených částí parku a zahrad povoluje pouze ve výjimečných případech správa zámku.            
3.  Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do knihy přání a stížností, která jim bude předložena na požádání v kanceláři vedoucího správy státního zámku nebo v pokladně. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit                      se ústně, písemně či telefonicky na následující kontakt: Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz 
4. Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 21. březen 2016 a ruší se jím dosavadní, platný od 1. ledna 2013.
 
 

Ivan Češka v. r., Správa památkového objektu, vedoucí správy státního zámku v Ratibořicích, kastelán

PhDr. Miloš Kadlec v. r., Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově, ředitel

ke stažení: