Návštěvní řád

zámku Ratibořice

Národní památkový ústav,

územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

státní zámek Ratibořice (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

 

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 1. části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu

 2. části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“

 3. části objektu veřejnosti nepřístupné

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu zámku je v návštěvní dny otevřena v měsíci:
  dubnu od 10:00 do 15 hodin,
  květnu od 10:00 do 16:00 hodin,
  červenec a srpen v pondělí od 10:00 do 16:00 hodin a ve dnech úterý až neděle od 9:00 do 17:00 hodin,
  září a říjnu od 10:00 do 15:00 hodin,


  pokladna objektu Rudrův mlýn je v návštěvní dny otevřena v měsíci:
  dubnu od 10:00 do 15:00 hodin,
  květnu od 10:00 do 16:00 hodin,
  červnu od 10:00 do 17:00 hodin,
  červenec a srpen v pondělí od 10:00 do 16:00 hodin a ve dnech úterý až neděle od 9:00 do 17:00 hodin,
  září a říjen od 10:00 do 15:00 hodin,


  pokladna objektu Vodní mandl je v návštěvní dny otevřena v měsíci:
  dubnu od 11:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 14:30 hodin,
  ve dni svátku Velký pátek od 10:00 do 15:00 hodin,
  květnu od 10:00 do 16:00 hodin,
  červnu od 10:00 do 17:00 hodin, 
  červenec a srpen ve dnech úterý až neděle od 9:00 do 17:00 hodin,
  září od 10:00 do 15:00 hodin,
  říjnu od 11:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 14:30 hodin.


  V objektu Staré bělidlo se pokladna nenachází a návštěvní doba je shodná s návštěvní dobou objektu Rudrův mlýn. K objednání a zakoupení vstupenek na 5. prohlídkový okruh Babiččino údolí s průvodcem slouží pokladna objektu zámku.

 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně objektu a na webových stránkách:

www.zamek-ratiborice.cz

Čas zahájení jednotlivých prohlídek v průběhu návštěvních dnů na webových stránkách zveřejňován není, ale v rámci organizace prohlídek je zveřejňován v případě potřeby u vstupu do jednotlivých objektů v areálu.

 1. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.

 2. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

 3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu v objektu zámku 5 osob, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.

 4. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu do maximální kapacity prohlídky.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.

 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky.

 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.

 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.

 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím.

 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa památkového objektu část objektu uzavřít.

 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.

 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že není možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo případně poskytovanými audio zařízeními. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.

 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.

 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.

 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a jakýmikoli zvířaty.

 8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).

 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:

  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;

  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

  4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;

  5. vhazovat cokoli do kašen, studní, fontán a jezírka (rybníku) v zámeckém parku, lovit ryby v tomto jezírku (rybníku), trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, poškozovat nebo přemísťovat parkový mobiliář a mobilní zeleň (lavičky, odpadkové koše, květináče a květinové mísy, informační cedule a směrovky na stojanech či jiné mobilní značky), tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná, nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu;

  6. jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech.

  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;

  8. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.

 10. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je zakázán.

 11. V interiérech památkového objektu, či případně dalších vyznačených prostorách areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

 12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

 13. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Z důvodu bezpečnosti návštěvnické veřejnosti a bránění poškozování parkových cest je zakázáno jezdit na kole v prostoru zámeckého parku, u jehož oficiálních vstupů je umístěna dopravní značka č. B 8 - zákaz vjezdu jízdních kol a koloběžek. Taková jednostopá vozidla je možné pouze vodit.

 2. V případě konání kulturních a podobných akcí v exteriérech objektu může být vymezená část zpoplatněna vstupným. Každý návštěvník i ten, který se odvolává na to, že jde navštívit jen interiéry objektu, je povinen si zakoupit vstupenku. Toto platí v době, kdy je vstupné vybíráno.

 3. V prostoru zámeckého parku není dovoleno koupání ve vodních nádržích, v případě sněhové pokrývky není dovoleno sáňkování, lyžování apod.

 4. Konání jakýchkoli akcí v areálu parku a zahrad povoluje pouze správa památkového objektu (zámku). Pořadatel akce je pak povinen řídit se pokyny, které mu správa památkového objektu vydá k pořádané akci. Při nesplnění této povinnosti správa památkového objektu akci zruší.

 5. Fotografování bez blesku pro osobní (soukromé) účely je dovoleno v interiérech Rudrova mlýna, Vodního mandlu, Starého bělidla a v exteriérech objektů.

 6. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.

 7. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na e-mail ratibořice@npu.cz. Návštěvník má možnost svojí pochvalu, připomínku či dotaz vyjádřit ústně, písemně či telefonicky a obrátit se na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz

 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.

 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Ivan Češka v. r., Správa památkového objektu, vedoucí správy státního zámku v Ratibořicích, kastelán

PhDr. Miloš Kadlec v. r., Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově, ředitel